+381 65 965 000 1 info@advokatzrenjanin.rs

Jedno od aktuelnijih pitanja danas je -da li su banke imale pravo da naplate takozvanu naknadu za obradu kreditnog zahteva, a ako su i imale, u kom to iznosu i zašto procentualno u odnosu na iznos odobrenog kredita. Nadalje se nameću pitanja koje su to radnje preduzete, a sadržane u toj naknadi, kao i na koji način ih je banka naplaćivala od klijenata. 

Zaštita se ostvaruje u sudskom postupku, pred stvarno i mesno nadležnim sudom.

Zakon o obligacionim odnosima (link ka zakonu na paragrafu) određuje da je kamata cena koju klijent plaća banci, tačnije, čl.1065 ZOO ovako to predviđa: Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom. Analizom ove odredbe, dolazimo do konkluzije da je cena koju klijent plaća banci kamata, a u ugovorima koji su zasnovani između banaka i klijenata mesto je našla I naknada za obradu kreditnog zahteva, koja se kretala od 0,5 % pa naviše, što je, prema stavu naše advokatske kancelarije, suprotno načelima ugovornog prava u Republici Srbiji. 

To, nadalje, predstavlja osnov za poketanje sudskog postupka za poništaj sporne ugovorne odredbe. Kada govorimo o poništaju nečega, to podrazumeva nemogućnost da ono ikada postane zakonito. 

Cela ova problematika je složena u smislu što ovakvi ugovori predstavljaju ugovore po pristupu, a ugovori po pristupu se moraju tumačiti u korist slabije strane, što je u ovom slučaju klijent, jer je banka, iskoristivši svoj jači položaj, plastično prikazano-postavila ultimatum klijentu da potpiše ugovor ili do kredita neće doći. Ovde, dakle, ne postoji autonomija volje, klijent nema mogućnost da traži da se određene odredbe ugovora izmene u njegovu korist. Klijent, u većini slučajeva, nije dobio ni obrazloženje zašto je naknada određena tako proizvoljno,koje radnje ona sažima, kao i koja je cena tih posebnih radnji, te zašto zavise od visine odobrenog kredita.

Zbog svega navedenog, sve više građana se opredeljuje za pokretanje postupaka protiv banaka, radi poništaja sporne ugovorne odredbe, ali treba napomenuti da je svaki ugovor specifičan i da svaki treba detaljno razmotriti, pre upuštanja u sudske postupke.